Organizatorzy    •    Kontakt                                             

 

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej witryny czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy informacje odnośnie tzw. plików cookies. Więcej informacji czym są pliki cookies można znaleźć tutaj https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

 

 1. Pliki cookies to niewielkie pliki w szczególności tekstowe, które są wysyłane przez serwer operatora (Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o.) a zapisywane na urządzeniu końcowym tj. komputer, laptop, karta pamięci telefonu komórkowego, itp.
 2. Operator wykorzystuje w szczególności pliki (cookies) do:
  a. Dostosowanie zawartości stron do potrzeb użytkownika tj. zapamiętania preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki; możliwości logowania do strony;
  b. Zapamiętywania danych logowania (utrzymanie logowania na kolejnych podstronach operatora);
  c. Tworzenia i analizy statystyk (preferencje, zachowania użytkowników)
 3. Pliki cookies dzielą się na:
  a. Stałe (pliki służące do zapamiętywania preferencji użytkownika).
  b. Sesyjne (tymczasowe, przechowywane tylko podczas korzystania z serwisu)
 4. W każdym momencie użytkownik może dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki w celu wyłączenia zapisywania wszystkich lub niektórych cookies.
 5. W przypadku odrzucenie wszystkich cookies, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych na naszych stronach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie cookies nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania naszych serwisów.

Jak wyłączyć cookies

w przeglądarce Opera
w przegladarce Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Safarii

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

 

6. Oprócz cookies wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych serwisów wysyłane są cookies firmy Google Analytics, Google AdWords itp., które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do zainteresowań użytkownika lub do prowadzenia na zlecenie Agencji Promocji Zieleni sp. z o.o. kampanii reklamowych i marketingowych.


 

We respect the privacy of our Users and want them to feel safe using our site. Below we present information about so-called cookies. You can find more information about what cookies are here https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie


1. Cookies are small files, especially text files, which are sent by the Service Provider's server (Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o.) and saved on a terminal device, i.e. computer, laptop, mobile phone memory card, etc.
2..The Operator uses the files (cookies) in particular to:

a) adjust the content of the pages to the User's needs, i.e. remembering the preferred appearance of the pages set by the User, e.g. font size; possibility of logging in to the page;
b) store log-on data (keep the User logged-on on subsequent subpages of the Service Provider);
c) produce and analyse statistics (preferences, user behaviour).

3. Cookies are divided into: persistent cookies (files used to remember the user's preferences) and session cookies (temporary, stored only while using the site).
4. The User can change the settings of his/her browser at any time to disable the storage of all or some cookies.
5 .If all cookies are rejected, the User will not be able to use some of the content and services provided on our sites, in particular those requiring a login. Disabling cookies does not prevent the User from browsing our websites.

How to disable cookies:

in the Opera browser 

in the Microsoft Edge browser 

in the Safari browser

in the Chrome browser 

in the Internet Explorer browser 

If you use a mobile device (phone, smartphone, tablet), please refer to the privacy options in the documentation on the website of your device manufacturer.


6. In addition to the cookies sent from our server, cookies of Google Analytics, Google AdWords, etc. are sent via our services, which are used to match the ads displayed in Google modules to the user's interests or to conduct advertising and marketing campaigns on behalf of Agencja Promocji Zieleni sp. z o.o.

 

 

DO GÓRY